Po remoncie ciszej na Sienkiewicza

Miejski Zarząd Dróg informuje, że zakończyły się pomiary hałasu na ul. Sienkiewicza.

 Z analizy dokonanej przed remontem i po remoncie wynika, że wymiana starej, popękanej nawierzchni ulicy Sienkiewicza na nową, wpłynęła pozytywnie na warunki akustyczne na analizowanym obszarze. Redukcji uległ poziom hałasu generowany na styku kół pojazdów i nawierzchni drogi, co bezpośrednio wpłynęło na poprawę warunków akustycznych także w sąsiedztwie ul. Sienkiewicza.

W ramach zadania wykonane zostały dwie serie całodobowych pomiarów równoważnego poziomu dźwięku w środowisku. Pierwsza z nich została przeprowadzona od godz. 23:00 dnia 7 maja 2012 r. do godz. 23:00 dnia 8 maja 2012 r. przed remontem ul. Sienkiewicza. Natomiast druga seria pomiarowa została wykonana od godz. 22:00 dnia 22 sierpnia 2012 r. do godz. 22:00 dnia 23 sierpnia 2012 r. po zakończeniu remontu. Pomiary te zostały przeprowadzone przy użyciu procedury ciągłej rejestracji hałasu powodowanego przez ruch drogowy opisanej w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824). Zarówno przed, jak i po zakończeniu remontu pomiar hałasu prowadzony był dokładnie w tym samym punkcie zlokalizowanym na wysokości 4 m i w odległości ok. 2.5 m od krawędzi jezdni. Na podstawie wyników pomiarów hałasu możliwe było określenie wpływu wymiany nawierzchni ulicy na stan klimatu akustycznego panujący na terenach sąsiadujących. Analizując wyniki pomiarów hałasu należy stwierdzić, że klimat akustyczny po przeprowadzeniu remontu uległ poprawie.

Z analizy przeprowadzonej przez specjalistów firmy EKKOM z Krakowa wynika, że w porze dnia na ul. Sienkiewicza zmierzono poziom dźwięku równy 67.4 dB (przed remontem 68.9 dB), natomiast w porze nocnej 60.3 dB (przed remontem 60.8 dB). Redukcja poziomu dźwięku wyniosła zatem 1.5 dB w porze dnia i 0.5 dB w porze nocnej. Zgodnie z zasadami akustyki dwa źródła dźwięku o tym samym poziomie powodują łącznie wzrost poziomu hałasu o ok. 3 dB. Zatem spadek dźwięku w porze dnia o około 1.5 dB powinien być już odczuwalny przez mieszkańców budynków sąsiadujących z ul. Sienkiewicza. W porze nocnej udział procentowy ruchu w stosunku do całej doby jest niewielki, w związku z czym redukcja poziomu dźwięku (związana z „działaniem” nowej nawierzchni) jest również mniejsza. Można przyjąć, że porównywalne skutki przyniosła wymiana nawierzchni jezdni na ul. Kolegialnej – wyjaśnia Konrad Kozłowski, rzecznik prasowy MZD.

Źródło: Miejski Zarząd Dróg w Płocku

Skomentuj

comments