Budowa ulicy Grabowej zakończona

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Płocka informuje, że zakończyła się budowa ulicy Grabowej na osiedlu Borowiczki.

 Obecnie trwają procedury związane z odbiorem inwestorskim. Koszt zrealizowanej inwestycji Gminy Miasta Płock o charakterze drogowym i sanitarnym to 1.156.300,00 zł brutto.

Zakres prac na ul. Grabowej związanych z realizacją zadania „Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej oraz Harcerskiej (odcinek od ulicy Korczaka do ulicy Borowickiej) wraz z brakującą infrastrukturą” obejmował wykonanie prac drogowych i sanitarnych. W ramieniu inwestora – Gminy Miasta Płock – zadanie zrealizował Wydział Inwestycji i Remontów.

W ramach prac o charakterze drogowym została wykonana nawierzchnia jezdni ulicy Grabowej o długości 387 mb i szerokości 5,5 m. W ramach zakończonych prac zostały ułożone: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, podbudowa z betonu asfaltowego, podbudowy z kruszywa łamanego, naturalnego, warstwy odsączającej oraz geowłókniny. Wybudowano także chodniki obustronne o szerokości 2m z kostki betonowej o powierzchni 1050m2, wjazdy do posesji z kostki betonowej o powierzchni 360m2. Na skrzyżowaniu z ulicą Botaniczną wykonano wypuszczenia na odcinku 10,0 mb. W ramach inwestycji zostało również zainstalowane oznakowanie pionowe i poziome.

W ramach prac związanych z infrastrukturą sanitarną wykonano przyłącza wodociągowe (32 szt.), wpusty kanalizacji deszczowej (9 szt.), a także kanalizację deszczową na odcinku 160 mb.

W trakcie realizacji zadania doszło do utrudnień związanych z upadłością wykonawcy. Przypominamy – w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego wykonawcą realizacji budowy ulicy Grabowej została firma „Tignar” z Warszawy, z którą podpisano umowę 12 października 2011 r. Z dniem 16 maja br. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy X Wydział ds. Upadłościowych i Naprawczych ogłosił upadłość likwidacyjną wykonawcy. W tej sytuacji zatwierdzony przez inwestora – Gminę Miasto Płock – podwykonawca firmy „Tignar” – Zakład Instalacji Sanitarnych „TECH-INSTAL” przerwał z dniem 28 maja br. prace związane z budową ulicy Grabowej. Gmina Miasto Płock z uwagi na konieczność niezwłocznego zakończenia inwestycji w dniu 31 maja br. wystosowała pismo do Syndyka masy upadłościowej o dokończeniu prac. Po miesiącu milczenia, mimo ponagleń i wezwań inwestora, Syndyk odstąpił od umowy zawartej z Gminą na budowę ulicy Grabowej. W tej sytuacji Urząd Miasta Płocka zlecił natychmiastowe wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej prac zrealizowanych oraz prac pozostałych do zakończenia, zlecenie dokończenia prac zostało udzielone Zakładowi Usług Miejskich „MUNISERWIS’” Zakład Budżetowy. Pozostało wówczas dokończenie m.in. chodników na skrzyżowaniu ulicy Grabowej z ulicą Botaniczną oraz ułożenie warstwy ścieralnej wraz podbudowami. Zgodnie z ustaleniami z Radą Mieszkańców osiedla Borowiczki w połowie września zakończono asfaltowanie całego ciągu ulicy Grabowej.

Koszt budowy ulicy Grabowej to 1.156.300,00 zł brutto, z czego 627.400,00 zł zapłacono firmie „Tignar”, a 528.900,00 zł stanowi wysokość zlecenia dla Muniserwisu. Kwota ta może być jednak niższa, ponieważ rozliczenie będzie sukcesywne fakturami wystawionymi na podstawie kosztorysów powykonawczych. Obecnie trwają procedury związane z odbiorem inwestorskim, które powinny zakończyć się w październiku.

Źródło: Urząd Miasta Płocka

Skomentuj

comments