Rozpoczyna się remont ul. Dobrzykowskiej i Bielskiej

Miejski Zarząd Dróg informuje, że od poniedziałku 24 września rozpocznie się zapowiadany remont ulic Dobrzykowskiej i Bielskiej.

 Prace zrealizuje Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. za kwotę 6.666.725,28 zł brutto, które wygrało przetarg nieograniczony na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa ulicy Dobrzykowskiej w zakresie dostosowania niwelety drogi na odc. budowanego wału w Płocku wraz z wymianą nawierzchni ulic Dobrzykowskiej i Bielskiej. Planowane zakończenie robót na obu ulicach ma nastąpić do 31 października.

W pierwszej kolejności wykonawca rozpocznie przebudowę ulicy Dobrzykowskiej od ronda 19pp Odsieczy Lwowa do granic miasta (odcinek 2,5 km od km 3+397 do km 5+897). Ta inwestycja ma na celu podnieść bezpieczeństwo na wypadek powodzi oraz poprawić stan drogi wojewódzkiej 575 znajdującej się w granicach miasta. Przekazanie placu budowy nastąpi w poniedziałek 17 września, intensywne roboty drogowe firma Kobylarnia rozpocznie tydzień później – 24 września. Należy liczyć się z utrudnieniami w ruchu w tej części miasta.

Zakres prac związanych z przebudową ul. Dobrzykowskiej obejmuje:

– podniesienie drogi na odcinku o długości około 350 m – zostanie wykonany nasyp o objętości około 3700m3, który zabezpieczy osiedla Pradolina Wisły i Radziwie od strony Dobrzykowa przed zalaniem; po tak wykonanym wale będzie przebiegała przebudowana ul. Dobrzykowska.

– wykonanie nowej wzmocnionej nawierzchni jezdni od ronda 19pp Odsieczy Lwowa do granic administracyjnych miasta wraz z urządzeniami poprawiającymi bezpieczeństwo ruchu drogowego; zostanie sfrezowana istniejąca nawierzchnia i wykonana nowa wzmocniona nawierzchnia dla kategorii ruchu KR4.

– wykonanie prac związanych z regulacją posadowienia latarni ulicznych i napowietrznych linii energetycznych średniego i niskiego napięcia.

MZD otrzyma z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinasowanie ze środków celowych na działania przeciwpowodziowe w kwocie 350.000 zł na przebudowę ul. Dobrzykowskiej.

Realizacja tej inwestycji spowoduje utrudnienia w ruchu pojazdów. Aby ograniczyć do minimum uciążliwości zostanie wprowadzony etapami ruch wahadłowy po specjalnie wykonanej drodze z płyt drogowych. Przebudowa będzie prowadzona przy użyciu sygnalizacji świetlnej (w godz. 20.00 – 5.00), a w ciągu dnia (w godz. 5.00 – 20.00) ruchem wahadłowym będą kierować uprawnione osoby.

Takie rozwiązanie pozwoli nie wprowadzać objazdów przez Łąck-Gąbin dla pojazdów jadących drogą wojewódzką 575. Wykonawca ma także obowiązek zapewnienia możliwości dojazdu dla mieszkańców osiedla Pradolina Wisły.

Remont ulicy Bielskiej zostanie przeprowadzony od granic administracyjnych miasta do okolic ul. Jędrzejewo (odcinek blisko 2 km od km 15+447 do km 17+184,48), czyli do planowanego węzła „Bielska” z projektowanej drogi łączącej rondo Wojska Polskiego – ul. Otolińską – ul. Biellską – ul. Długą. Ta inwestycja MZD zostanie dofinansowana z budżetu państwa kwotą 1.640.000 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Intensywne prace drogowe i związane z tym utrudnienia na ul. Bielskiej rozpoczną się na przełomie września i października. W poniedziałek 17 września nastąpi oficjalne przekazanie placu budowy firmie PBDiM Kobylarnia.

W ramach remontu tego odcinka ul. Bielskiej zostanie sfrezowana istniejąca nawierzchnia i wykonana nowa, która zostanie wzmocniona dla kategorii ruchu KR5. Zostanie także poszerzony pas ruchu do szerokości 3,25m oraz poprawione odwodnienia nawierzchni przez ścięcie poboczy gruntowych i wykonanie nowych z kruszywa łamanego.

Realizacja tej inwestycji również spowoduje utrudnienia w ruchu pojazdów. Aby ograniczyć do minimum uciążliwości zostanie wprowadzony w dni powszednie ruch wahadłowy na poszczególnych remontowanych odcinkach. Prace związane z wykonaniem nowej nawierzchni będą prowadzone w weekendy. W tym czasie planowane jest całkowite wyłączanie ulicy Bielskiej z ruchu i wyznaczenie objazdów. O wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu, terminach zamknięcia dla ruchu i objazdach będziemy informować na bieżąco.

Źródło: MZD Płock

Skomentuj

comments