Rozważnie z fajerwerkami

fajerwerkiWojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski apeluje o rozwagę podczas używania petard i fajerwerków.

Poniżej przypominamy niezbędne informacje dotyczące materiałów pirotechnicznych oraz sankcji karnych grożących za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów w kwestii sprzedaży oraz nielegalnego używania petard.

Zagadnienie sprzedaży i używania materiałów pirotechnicznych uregulowane zostało w ustawie z 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych do użytku cywilnego oraz w ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Przepisy dotyczące obrotu znajdują się w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719).

Gdzie należy zaopatrywać się w fajerwerki?
Ustawodawca bardzo rygorystycznie określa warunki, jakie musi spełniać pod względem ochrony przeciwpożarowej, przechowywanie i obsługi podmiot chcący prowadzić sprzedaż materiałów pirotechnicznych. Warunki ustawy mogą być spełnione tylko w wyspecjalizowanych punktach, mających odpowiednie zaplecze magazynowe i spełniających wszelkie wymogi ochrony przeciwpożarowej. Dopuszcza się sprzedaż fajerwerków w centrach handlowych czy sklepach wielobranżowych, jednakże pod warunkiem spełnienia pewnych wymogów, a mianowicie:
• sprzedaż winna odbywać się na stoiskach z obsługą, gdzie towar podaje klientowi tylko uprawniony sprzedawca,
• wyroby takie winny być posortowane w sposób widoczny, wg klas dopuszczenia do sprzedaży 1.4 G i 1.4 S,
• stoisko powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy.

Oznakowanie na opakowaniu
Każdy wyrób z grupy pirotechniki widowiskowej, na który nie jest wymagana koncesja, musi posiadać na opakowaniu:
– znak literowy NWP ( nie wymaga uzyskania pozwolenia na nabywanie, używanie i przechowywanie),
– instrukcję przechowywania i używania w języku polskim,
– zasady bezpiecznego obchodzenia się z tymi materiałami,
– nazwę producenta lub nazwę importera,
– znak dopuszczenia,
– liczbę wyrobów w opakowaniu.

Skoro korzystanie z materiałów pirotechnicznych jest nieuniknione, należy zatem przestrzegać pewnych zasad bezpieczeństwa:
• zakup fajerwerków może dokonać tylko osoba pełnoletnia
• należy je przechowywać w miejscach suchych, z dala od źródeł ciepła i bez dostępu do nich dzieci,
• przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkowania,
• odpalanie fajerwerków musi odbywać się wyłącznie pod nadzorem trzeźwej osoby pełnoletniej, z zachowaniem szczególnej ostrożności,
• nie należy używać niewybuchów oraz uszkodzonych materiałów pirotechnicznych,
• fajerwerków nie wolno „odpalać” z ręki, na balkonie, z okna czy z dachu pokrytego papą, najlepiej wybrać w tym celu gładką powierzchnię, aby fajerwerki nie przewróciły się,
• jeśli po odpaleniu fajerwerku i wypaleniu lontu okaże się, że nie eksplodowały, nie należy do niego podchodzić, aby sprawdzić co się stało,
• huk petard niepokoi nie tylko ludzi, ale także zwierzęta, szczególnie psy, zadbajmy, więc, by nasze czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów,
• nie wolno używać materiałów pirotechnicznych w pomieszczeniach zamkniętych, gdyż wypuszczony fajerwerk będzie odbijał się od ścian i może dojść do zapalenia włosów lub garderoby, a wybuch może spowodować uszkodzenie słuchu,
• fajerwerki należy używać tylko i wyłącznie na otwartej przestrzeni,
• odpalając fajerwerki nie można ich ustawiać w stronę zabudowań,
• nie wolno rzucać fajerwerków w miejsca, gdzie przebywają lub mogą przebywać ludzie, gdzie stoją samochody, w kierunku stacji paliw i zbiorników z łatwo palnymi.
Wszyscy musimy pamiętać, że środki pirotechniczne są materiałami wybuchowymi wysokiej temperaturze spalania się i dużym polu rażenia w momencie wybuchu. Wypuszczając petardę lub fajerwerk, trzeba przewidzieć tor lotu i miejsce upadku. Bawiąc się tak niebezpieczną zabawką, bierzemy na siebie odpowiedzialność za szkody, które może ona wyrządzić.

Odpowiedzialność prawna
– sprzedaż materiałów pirotechnicznych dozwolona jest tylko osobom pełnoletnim. Naruszenie tej normy jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do 2 lat – ujawniony przypadek strażnik miejski przekazuje Policji,
– nielegalne używanie petard traktowane jest jako wykroczenie przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu ( art. 51 Kodeksu Wykroczeń). Art., 51 § 1 Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym – podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Sankcje prawne dla osoby powyżej 17 roku życia:
– mandat karny wg taryfikatora w wysokości od 100 do 500 zł
– wniosek o ukaranie do sądu – grzywna do 5 000 zł.

Sankcje prawne wobec osób poniżej 17 roku życia używających materiałów pirotechnicznych sprowadzają się do poinformowania rodziców o zachowaniu dziecka. Jeśli pouczenie opiekunów nieletniego nie przynosi rezultatów wówczas sprawa kierowana jest do sądu rodzinnego oraz do szkoły.

Źródło: Urząd Miasta Płocka

Skomentuj

comments