Kocham, lubię, szanuję… nie śmiecę

Zbliża się kolejna, 19 edycja Kampanii „Sprzątanie Świata 2012” przebiegająca pod hasłem „Kocham, lubię, szanuję… nie śmiecę”.

 W naszym regionie Mazowsza Płockiego Kampanię poświęcamy edukacji ekologicznej społeczeństwa dotyczącej zwłaszcza:
 
 
wdrażaniu nowego modelu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
ochrony bioróżnorodności,
unikania wytwarzania odpadów,
racjonalnej gospodarce odpadami już wytworzonymi,
identyfikacji źródeł zagrożeń środowiska odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi (azbestowymi, zużytymi bateriami i akumulatorami, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym), promowaniu idei recyklingu – zgodnie z zasadami oszczędzania zasobów Ziemi,
sprzątania terenów, w tym lasów, obszarów cennych przyrodniczo, na których odpady stwarzają szczególne zagrożenie dla bioróżnorodności,
włączenia mieszkańców do działań na rzecz ochrony środowiska.

Ważnym elementem Kampanii będzie posprzątanie „po sobie”, likwidacja źródeł degradacji środowiska przyrodniczego i podejmowanie działań służących zrównoważonemu rozwojowi.

Informując o powyższym, serdecznie prosimy o aktywny udział w Kampanii i współpracę z RCEE w Płocku w celu jej przeprowadzenia.

Termin: 6 września 2012r. Początek godz. 12.00

Miejsce: siedziba RCEE w Płocku, ul. Stary Rynek 20 (sala konferencyjna)

Tematyka:

Realizuje – Janina Kawałczewska

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach – zadania gmin, mieszkańców, firm – kontrola gospodarki odpadami.
Jak wykorzystać relację: młodzież – nauczyciel – gmina – do usprawnienia gospodarowania odpadami komunalnymi i wdrożenia nowych zasad gospodarowania nimi.

Realizuje – Iwona Marczak

Wyznaczenie terenów sprzątania oraz miejsc składowania worków w wyznaczonych terenach.
Metodyka przeprowadzania zwiadu ekologicznego nt.: Jak z odpadami postępuje się obecnie w naszej gminie, jak gmina przygotowuje się do wdrażania nowego modelu gospodarki odpadami?
Metodyka przeprowadzania zajęć z dziećmi i młodzieżą nt.: gospodarki odpadami.
Metodyka organizacji Kampanii Sprzątanie Świata w szkole, gminie z uwzględnieniem sprzątania terenów wokół jezior, rzek, w lasach.
Regulaminy konkursów: „Pomagajmy Ziemi codziennie” na najlepiej przeprowadzoną kampanię Sprzątanie Świata 2012, „Jestem przyjacielem Ziemi – chronię środowisko” – konkurs plastyczny.
Zasady bezpieczeństwa podczas sprzątania terenów.
Jak przygotować sprawozdania z Kampanii Sprzątanie Świata – 2012?

Źródło: RCEE w Płocku

Skomentuj

comments