Nowy wiadukt drogowy w Al. Kilińskiego

Miejski Zarząd Dróg informuje, że zakończyła się procedura przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki starego i budowy nowego wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Kilińskiego w Płocku”.

 Projekty nowego wiaduktu prowadzącego do ZOO poznamy najpóźniej do końca października.

W przetargu nieograniczonym wystartowało 16 firm projektowych z całej Polski. Zwyciężyła firma Albis Biuro Budowlane z Bielska-Białej, która zaproponowała cenę brutto 49. 059,78 zł. Na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwoleń ma czas do końca października 2012r. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej rozbiórki istniejącego i budowy nowego wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Kilińskiego w Płocku wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę i budowę. Zakres budowy będzie obejmował budowę nowego wiaduktu wraz z dojazdami, rozbiórkę istniejącego wiaduktu i dojazdów, zagospodarowanie terenu przyległego do wiaduktu od strony północnej. Zburzenie istniejącego wiaduktu nastąpi dopiero po wybudowaniu nowego obiektu.

Zakres zamówienia obejmuje, w szczególności sporządzenie następujących projektów:

– projekt budowlano-wykonawczy rozbiórki istniejącego wiaduktu wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i sprawdzeniami, sporządzenie projektu budowlanego budowy wiaduktu wraz z odwodnieniem, oświetleniem i lokalizacją urządzeń obcych oraz dojazdami do wiaduktu (wraz z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i sprawdzeniami), uwzględniającego specyfikę robót budowlanych i wytyczne Zamawiającego,

– projekt wykonawczy budowy wiaduktu, w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie przetargu na roboty budowlane, w tym kosztorys inwestorski i przedmiary robót w układzie kosztorysowym,

– projekt tymczasowej i stałej organizacji ruchu (wraz z uzgodnieniami),

– specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

– informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Zwycięska firma projektowa jest zobowiązana także dokonać m. in. wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, w tym również uzgodnień co do zakresu prac, uzyskać warunki techniczne, wytyczne i opinie do projektowania od odpowiednich jednostek opiniujących, a także uzyskać decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę i budowę.

Źródło: Miejski Zarząd Dróg Płock

Skomentuj

comments