Przebudowa ul. Bielskiej w 2012 r.

Miejski Zarząd Dróg rozstrzygnął dziś przetarg nieograniczony na „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bielskiej w Płocku”.

 Przygotowanie dokumentacji będzie miało charakter dwuetapowy. Przebudowa ulicy Bielskiej rozpocznie się latem 2012 r. Plan MZD dotyczący przebudowy ul. Bielskiej zakłada remont jezdni o powierzchni około 17.500m2, budowę chodnika o powierzchni ok. 4.600m2 i ścieżek rowerowych o powierzchni ok. 10.000m2 oraz wykonanie oświetlenia ulicznego.

W przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej wzięło udział osiem firm z całej Polski. Najbardziej korzystną ofertę na kwotę 146.370 zł brutto zaproponowała Pracownia Projektowa EURO-ALIANS z Gdańska. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bielskiej jest podzielone na dwa etapy realizowane w terminach:

– ETAP I – do 16 kwietnia 2012 roku – uzyskanie pozytywnej opinii ZUDP dla projektu oświetlenia ul. Bielskiej od przejazdu kolejowego do km 14 + 250 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Targową oraz odcinka ul. Targowej – od skrzyżowania z ul. Bielską do granicy opracowania, realizowanego na zlecenie Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych UMP;

– ETAP II – do 31 lipca 2012 roku – wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych oraz dokonanie w imieniu MZD zgłoszenia robót budowlanych właściwemu organowi administracji budowlanej i uzyskanie jego akceptacji lub, o ile zajdzie taka konieczność, uzyskanie pozwolenia na budowę, oddzielnie dla:

a) projektu oświetlenia ulicznego objętego ETAPEM I,

b) pozostałego zakresu opracowania.

Do końca kwietnia Miejski Zarząd Dróg będzie wiedział czy uzyska dofinansowanie na realizację tej inwestycji ze środków zewnętrznych. Bez względu na to czy uda się zdobyć środki zewnętrzne, w ramach tzw. napraw weekendowych wykonana zostanie wymiana nawierzchni jezdni na odcinku od ul. Jędrzejewo do granic administracyjnych Płocka.

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczy przebudowy ul. Bielskiej od skrzyżowania Al. Jachowicza/Al. Kobylińskiego (z jego wyłączeniem), do granicy miasta (w rejonie skrzyżowanie z drogami powiatowymi 5203W i 5202W) wraz z przebudową następujących skrzyżowań ulic:

– Bielska – Tysiąclecia – Mickiewicza – z uwzględnieniem ulicy Tysiąclecia i skrzyżowania ulic: Tysiąclecia – Przemysłowa oraz ulicy Mickiewicza i skrzyżowania ulic: Mickiewicza – Obrońców Westerplatte;

– Bielska – Gwardii Ludowej – Chopina;

– Bielska – Wiadukt;

– Bielska – Sierpecka;

– Bielska z drogą powiatową 5201W (droga na Sierpc);

– Bielska z drogami powiatowymi 5203W i 5202W;

– z uwzględnieniem wyłącznie w zakresie budowy oświetlenia ulicznego odcinka ul. Bielskiej od przejazdu kolejowego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Targową oraz odcinka ul. Targowej – od skrzyżowania z ul. Bielską do granicy opracowania realizowanego na zlecenie Pełnomocnika ds. Inwestycji Strategicznych UMP, w zakresie zadania pn.: „Rozbudowa ul. Otolińskiej wraz z brakującą infrastrukturą”

– z wyłączeniem rejonu skrzyżowania ul. Bielskiej z ul. Jędrzejewo gdzie planowane jest skrzyżowanie z projektowaną obwodnicą północno – zachodnią.

Szczegółowy zakres rzeczowy opracowania przebudowy ul. Bielskiej obejmuje:

– remont nawierzchni jezdni (ze wzmocnieniem) – na odcinku od skrzyżowania ulic: Bielskiej – Gwardii Ludowej – Chopina do skrzyżowania ulicy Bielskiej z drogami powiatowymi 5203W i 5202W (granice administracyjne miasta),

– przebudowę istniejących sygnalizacji świetnych, z uwzględnieniem nowej geometrii skrzyżowań (jeżeli zajdzie taka potrzeba) oraz sygnalizacji świetlnej w nowo zaprojektowanych ścieżkach rowerowych,

– skoordynowanie przebudowanych sygnalizacji z sygnalizacją sąsiadujących skrzyżowań z uwzględnieniem zwiększenia przepustowości,

– budowę zatok autobusowych,

– budowę ścieżek rowerowych,

– przebudowę/budowę chodników,

– roboty rozbiórkowe w niezbędnym zakresie (nawierzchnia jezdni, zjazdów, chodników, itp.),

– usunięcie kolizji,

– przebudowę istniejącego oraz budowę nowego oświetlenia ulicznego,

– konserwację rowów na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiadukt do granicy miasta,

– regulację wysokościową studzienek i kratek,

– odtworzenie trawników zniszczonych w trakcie prowadzenia robót,

– docelowe oznakowanie ulic,

– budowę miejsc parkingowych poprzez budowę zatok postojowych (w miarę możliwości terenowych).

Źródło: Miejski Zarząd Dróg Płock

Skomentuj

comments