Digitalizacja zbiorów Biblioteki im. Zielińskich TNP

Towarzystwo Naukowe Płockie od kilku lat konsekwentnie realizuje projekty związane z digitalizacją zbiorów specjalnych, archiwalnych swojej Biblioteki im. Zielińskich.

 Zbiory te, to najcenniejsza część księgozbioru książnicy, dlatego wymagają rozsądnego udostępniania i szczególnej ochrony. Digitalizacja jest jedną z najlepszych metod ich zabezpieczania. W listopadzie 2012 r. TNP zakończyło realizację jednego z takich projektów.

Było to zadanie publiczne pn. „Digitalizacja zbiorów Biblioteki im. Zielińskich TNP” dofinansowane z budżetu Miasta Płocka w kwocie 8 000 zł. W ramach projektu konwersji poddano część archiwaliów Władysława Smoleńskiego (32 jdn.) oraz zestaw historycznych map (10 jdn).

Cyfryzacja tych materiałów polegała na skanowaniu, obróbce cyfrowej, zapisie danych oraz wykonaniu mikrofilmów na negatywach zapewniających długowieczne przechowywanie. W dalszej kolejności elektroniczne wersje obiektów zostały udostępnione w czytelni multimedialnej Biblioteki im. Zielińskich TNP (Płock, pl. Narutowicza 2).

Na szczególną uwagę zasługuje cyfryzacja kolejnej spuścizny archiwalnej ze zbiorów specjalnych Biblioteki im. Zielińskich. Po wykonaniu digitalizacji archiwaliów rodziny Rutskich, Zdziarskich i ks. Wł. Skierkowskiego, rozpoczęto digitalizację ogromnej spuścizny Władysława Smoleńskiego (1851-1926), jednego z najwybitniejszych historyków polskich. Uczony ten podarował TNP swój bogaty księgozbiór oraz archiwum. Przekazane zbiory należą do grona najcenniejszych w kolekcji Biblioteki im. Zielińskich. W ramach opisywanego projektu konwersji poddano pierwsze 32. jdn. archiwaliów tj. prace naukowe i artykuły poświęcone historii Polski, rękopisy oraz druki z uwagami autorskimi, wśród nich tytuły takie jak: Szkoły historyczne w Polsce, Szkice z dziejów szlachty mazowieckiej, Przewrót umysłowy w Polsce wieku XVIII.

Obok dokumentów Smoleńskiego konwersji poddano 10 historycznych map z bogatej kolekcji kartografii Biblioteki im. Zielińskich, stanowiących bogate źródło wiedzy o przeszłości Polski, Europy i świata.

Rezultatem udostępniania zbiorów w formie elektronicznej jest upowszechnianie wiedzy i zapewnienie mieszkańcom Płocka dostępu do zabytkowych, czasami trudno osiągalnych zbiorów Biblioteki im. Zielińskich. Digitalizacja historycznego księgozbioru przyczynia się także do jego ochrony i zachowania dla przyszłych pokoleń płocczan. Zadanie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Miasta Płocka.

Źródło: Towarzystwo Naukowe Płockie

Skomentuj

comments